Kriminaliteten falder, men…

Den grove kriminalitet er faldet betragteligt de seneste 15 år, men blandt visse befolkningsgrupper, der er født i udlandet, er udviklingen den stik modsatte.

Det generelle billede er, at det går den rigtige vej med omfanget af den hårde kriminalitet i Danmark. Antallet af dømte efter straffeloven, som blandt andet omfatter seksual- og voldsforbrydelser, er faldet med 24 procent fra 31.953 i 2000 til 24.300 i 2015.

I samme periode er andelen af domme efter straffeloven faldet fra 82,4 til 74,33 procent for borgere, der har Danmark som oprindelsesland. Omvendt betyder det, at kriminaliteten blandt borgere med oprindelse i udlandet, er vokset.

Se Danmarks Statistiks definition af oprindelsesland (søg på oprindelsesland).

Bulgarerne buldrer ind i retssalene

Mens det altså generelt går den rigtige vej, er der visse befolkningsgrupper, som i løbet af samme periode har tegnet sig for en stigende andel af dommene.

Her skiller særligt Bulgarien, Rumænien, Litauen og Syrien sig ud med stigninger på mere end 400 procent, når man sammenholder andelen af domme med befolkningsgruppens størrelse.

I absolutte tal tegnede borgere fra de fire lande sig i år 2000 for 101 domme svarende til 0,3 procent af alle domme efter straffeloven, mens antallet i 2015 var 470. I 2015 udgjorde de fire landes domme knap to procent.

 

Mellemøsten er storleverandør af forbrydere

I 2015 blev 24.300 personer dømt efter straffeloven i Danmark. Af dem var 18.061 danskere, mens resten stammer fra andre oprindelseslande.

Hovedparten af de lande, der leverer flest kriminelle til Danmark, ligger i Mellemøsten.

Gå selv på opdagelse i landenes forbryderbidrag i kortet herunder.

Forbryderkoncentrationen er højest fra Kuwait

Sammenholder man antallet af borgere fra forskellige oprindelseslande med, hvor stor en andel af Danmarks befolkning de udgør, giver det et billede af, om nogle befolkningsgrupper er særligt kriminelle.

OBS: Se faktaboksen øverst til højre, hvor der er link til en mere stringent analyseTallene i denne artikel er ikke korrigeret for køn, alder og socioøkonomisk status.

Sætter vi danskernes kriminalitetsrate til at være 100, er Kuwaits 909. Det betyder, at kuwaiterne begår 809 procent mere kriminalitet per person, end danskerne gør.

Da befolkningsgruppen er relativt lille, er antallet af dømte dog kun 69, så risikoen for at møde en kriminel fra Kuwait er forsvindende lille.

Kortet herunder illustrere forbryderkoncentrationen (straffelovsindekset) for de danske domme efter straffeloven i 2015.

Husk også at kaste et blik på befolkningsgruppernes størrelse og antallet af dømte for at få et retvisende billede af kriminalitetens omfang.

Voldtægtsforbryderen er sandsynligvis dansk

I 2015 blev der anmeldt 419 voldtægter i Danmark, mens kun 52 blev dømt for voldtægt. Af dem var 31 danskere. De resterende 22, der blev dømt for voldtægt stammer fra en række forskellige lande.

Ser herunder, hvor voldtægtsforbryderne anno 2015 stammer fra.

Borgere med oprindelse i Danmark står samlet set fortsat for langt den største del af de domme, der afsiges efter straffeloven. Andelen har dog været faldende de seneste år i takt med, at flere mennesker er kommet til Danmark fra andre lande.

Det skal dog understreges, at langt fra al kriminalitet dækkes af straffeloven.

Hvis du har mod på flere tal, har Danmark Statistik udgivet publikationen Indvandrere i Danmark 2016, som indeholder et helt kapitel om kriminalitet. Her findes tal for flere forskellige love ligesom kriminalitetsraterne er standardiseret efter både køn, alder og socioøkonomi.

Kommentarer

kommentarer